Polski Produkt                           Less Waste                             Naturalny Skład 98-99%                              Darmowa dostawa od 200 ZŁ

Regulamin programu dla testerów

Regulamin Programu „Przetestuj Zestaw Letni Oddech” zwany dalej „Regulaminem”

  1.Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Programu jest PIR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GREEN COS SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Radomiu (adres siedziby ul. STEFANA ŻEROMSKIEGO 92/3C, 26-600 RADOM), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000791693; NIP: 7962991233; REGON: 383673446, adres poczty elektronicznej: kontakt@manilu.pl dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Program prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Program rozpoczyna się dnia 16.05.2023 r. godz. 12:00:00 a kończy się dnia 30.06.2023 o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  
 4. Celem programu jest wybór 5 osób, które zostaną Testerami Zestawu Letni Oddech. Każdy z Testerów otrzyma od Organizatora paczkę z 3 produktami marki Manilu. Testerzy zobowiązani będą do wykonania Zadania Programowego - przetestowania produktów, napisania recenzji i opublikowania postu/rolki/relacji na swoich profilach/kanałach w mediach społecznościowych.
 5. Zbieranie zgłoszeń – od 16.05.2023 od godz 12:00 do 23.05.2023 roku do godziny 23:59. 
 6. Ogłoszenie wyników naboru - do 26.05.2023 roku. 
 7. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu Instagram i Facebook Manilu, a osoby wybrane do Programu zostaną poinformowane poprzez wiadomość na serwisie INSTAGRAM lub FACEBOOK. 
 8. Testowanie produktów i publikowanie recenzji - od 29.05.2023 roku do 31.06.2023 roku. 

 2. Uczestnicy i zasady Programu

 1. Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Programie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a).zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Programu poprzez zgłoszenie udziału w Programie

b).ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c).posiadająca adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d).posiada konto (profil) w serwisie Instagram lub Facebook,

e).wykona Zadanie Programowe.

3.Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 10  Regulaminu.

4. Z udziału Programie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Programu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. W Programie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Programowe w czasie trwania Programu.

6. Uczestnik może wziąć udział w Programie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Programie wykonanych Zadań Programowych, których autorzy:  

a). nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b). działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c). tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d). naruszają regulamin serwisu Instagram.

e). użyli w Zadaniu Programowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

 3. Prawa do wykonanych Zadań Programowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Programowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Programowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Programowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Programie Zadania Programowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Programu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Programowego

 4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Programu, Organizator powoła 2- osobową Komisję dalej zwaną Komisją Programu. Do zadań Komisji Programu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Programu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Programu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Testerów). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Programu, Komisja Programu wyłoni 5 (słownie: pięć) Testerów.
 3. Testerom przyznane zostaną następujący produkt do testów- Zestaw kosmetyków Manilu o wartości do 217 zł (słownie: dwieście siedemnaście złotych).
 1. Produkty do testów są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 2. Komisja wyłoni Testerów w dniu 26.05.2023 r.
 3. Testerzy zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do przetestowania produktów poprzez przesłanie Testerom informacji w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub Facebook.
 4. Warunkiem otrzymania produktów do testów jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 3 dni od dnia wysłania przez Organizatora informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski (opcjonalnie: adresu punktu doręczeń).
 5. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Programowa wybierze kolejnego Testera otrzymującego dane produkty do testów.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Testerom produktów do testów, jeśli brak możliwości przekazania produktów wyniknął wyłącznie z niepodania przez Testera danych wymaganych do doręczenia produktów do testów lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 7. Każdy zestaw produktów do testów zostanie przesłany jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Testera na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Testera w odpowiedzi na informację powiadamiającą o powierzeniu produktów do testów wszelkich danych umożliwiających wysyłkę produktów do testów.
 8. Tester nie może przenieść praw do przyznanych produktów na osobę trzecią.
 9. Tester ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanych mu produktów, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 10. W Programie można otrzymać zestaw produktów do testów tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 11. Produkty do testów zostaną wysłane Testerom na koszt Organizatora.
 12. Testerowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany produktów do testów na nagrodę pieniężną.

 5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny STEFANA ŻEROMSKIEGO 92/3C, 26-600 RADOM oraz na adres e-mail kontakt@manilu.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Programie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Testerów będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Programu, wyłonienia Testerów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania produktów do testów Testerowi czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Program.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail kontakt@manilu.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Programu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Program „Przetestuj Zestaw Letni Oddech”” na adres e-mail kontakt@manilu.pl lub adres korespondencyjny Organizatora, związanej z przebiegiem Programu w trakcie jego trwania, a także do 7 dni po zakończeniu Programu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2023 r.
 2. Program nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Programowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Programu udostępniony jest w czasie trwania Programu za pośrednictwem linku w profilu Organizatora w serwisie Instagram oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Programu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Program nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram czy Facebook ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Programu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram i Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Programu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl